สินค้าสงออก

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย มีการแข่งขันสูง แต่การส่งออกของไทยนั้นประสบความสำเร็จมากในระดับนานาชาติ ข้าวเจ้าเป็นพืชสำคัญที่สุดของประเทศ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของตลาดข้าวโลก  การส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปขายยังต่างประเทศนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ในปัจจุบันนี้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นมากกว่ามูลค่าการส่งออกไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมกันเสียอีก

โดยในปี พ.ศ. 2544  ไทยเคยส่งสินค้าออกไปยังประเทศสหรัฐกับญี่ปุ่นรวมกันมากกว่าอาเซียนเกือบ 2 เท่า

สิ้นค้าส่งออก

 โภคภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ

ปลา , ผลิตภัณฑ์ปลา ,  มันสำปะหลัง ,  ยาง , ธัญพืช , น้ำตาล

การส่งออกอาหารแปรรูปทางอุตสาหกรรม เช่น ทูน่ากระป๋อง , สับปะรด , กุ้งแช่แข็ง

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเกษตรก็เป็นอาชีพหลักของคนไทยหลายล้านคน ทำให้ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าทางการเกษตรและมีผลผลิตทางเกษตรอยู่หลายอย่าง รวมทั้งมีสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศอยู่หลายชนิด

ยางพารา

โดยแบ่งการส่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

  • กลุ่ม1 ผลิตภัณฑ์ยางกึ่งสำเร็จรูป เป็นการแปรรูปน้ำยางได้ให้เป็นในรูปแบบที่ต้องการและนำไปส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในงานอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ยาง
  • กลุ่ม2 ผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป เป็นกระบวนการแปรรูปน้ำยางให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ยางรถยนต์ , ถุงมือยาง , ถุงยางอนามัย , ท่อยาง เป็นต้น

ข้าว

นอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ข้าวไทยยังดังไกลไปทั่วโลกอีกด้วย  โดยในปีๆหนึ่งประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นจำนวนมากมีรายได้เข้าประเทศนับ 100,000 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี

สำหรับประเทศที่ไทยส่งข้าวออกไปขายมากที่สุด ได้แก่ ฮ่องกง ,  มาเลเซีย , แคนาดา ,  อิหร่าน เป็นต้น โดยข้าวที่ส่งออกไปขายนั้น มีทั้ง ข้าวเปลือก ,  ข้าวหอมมะลิ , ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว

ผักกระป๋อง

ที่ต่างประเทศนิยมซื้อไว้กินเวลาอากาศหนาว แถมยังได้รับความนิยมสูงในประเทศแห้งแล้งขาดแคลนอาหาร

 ข้าวโพด

เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประเทศคู่ค้าในการส่งออกข้าวโพด เช่น มาเลเซีย , กัมพูชา , ลาว , เวียดนาม , ฮ่องกง , ศรีลังกา เป็นต้น แต่ข้าวโพดจะเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมในการปลูกของเกษตรกรในแต่ละปี รวมถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศว่ามีความต้องการมากแค่ไหน

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นอาหารที่สำคัญประเทศในเขตร้อน เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต้ มันสำปะหลังเป็นพืชสุดวิเศษ เพราะสามารถปลูกได้ง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เจริญเติบโตได้ดีแม้ในดินอันไม่มีความอุดมสมบูรณ์มากนัก จึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมสุดฮิตในเพาะปลูกของเกษตรกร

แหล่งข้อมูล http://www.farmthailand.com/399