เพิ่มผลผลิตด้วยการพัฒนาที่ดิน

เพิ่มผลผลิตด้วยการพัฒนาที่ดิน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของดินเป็นจำนวนมาก เช่นดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ ดินทราย ดินกรด ดินลูกรัง ดินตื้น โดยเฉพาะดินที่มีการชะล้างพังทลายและดินในพื้นที่ราบสูง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกจนถึงปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นดินได้เต็มที่ ผลที่เห็นได้ชัดก็คือการเจริญเติมโตของพืชไม่ดีอีกทั้งยังให้ผลผลิตที่ต่ำตามมา ในการพัฒนาที่ดินจึงได้ทำการศึกษาและวิจัย เพื่อหาเทคโนโลยี ในการทำให้ปัญหาในเรื่องของดินนั้นหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในการผลิตที่สูงขึ้น โดยการที่ใช้เทคนิคที่ความเสี่ยงที่ต่ำ ลงทุนที่น้อยและได้ผลออกมาดีที่สุด อีกทั้งเกษตรกรสามารถน้ำเอาไปปฏิบัติได้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมีความต่อเนื่อง โดยเทคนิคในการปรับสภาพของดินนั้นจะแตกต่างไปตามสภาพของดิน

โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ Soil and Water Conservation คือการกะทำใดๆที่เพื่อป้องกันรักษาดินและน้ำ โดยให้ที่ดินไม่เกิดความเสื่อมโทรม และการปรับปรุงความอุดมสมบรูณ์ของที่ดินและการรักษากักเก็บน้ำในดิน บนผิวหน้าดินเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์เพื่อให้เหมาะกับการเพาะปลูกจะได้ใช้ประโยชน์จากดินให้เกิดผลมากที่สุด

มาตรการวธิกล Mechanical Measures ได้แก่

1.ทางระบายน้ำ Waterway

2.บ่อน้ำในไรนา Farm Pond

3.การไถพรวนตามแนวระดับ Contour tillage

4.การไถพรวนตามแนวระดับ Hillside Ditch

5.การสร้างคันดินกั้นน้ำ Terrace

มาตรการวิธีพืช Biological Measures

1.การใช้วัสดุคลุมดิน Mulching

  1. การปลูกพืชคลุมดิน Cover Crop
  2. การปลูกพืชเป็นแนวกันลม Windbreak

4.การปลูกพืชสลับ Strip Cropping

5.การปลูกพืชตามแนวระดับ Contour Cultivation