ปุ๋ย

ปุ๋ย เป็นสารเอาไว้ใส่ลงในดินเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นการเพิ่มเติมธาตุสารอาหารของพืชและอาหารสัตว์กลับคืนสู่ระบบนิเวศในดิน เป็นการนำวัสดุอินทรีย์ต่างๆกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  เป็นการปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติดีขึ้น โดยมีการเพิ่มเติมปริมาณอินทรียวัตถุกลับคืนสู่ดิน ทำให้ดินมีชีวิต การเกษตรในปัจจุบันนี้ ได้มีความพยายามในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อให้การผลิตพืชหรือสัตว์มีคุณภาพดีขึ้น เช่น การอุ้มน้ำดีขึ้น  การถ่ายเทอากาศอันเหมาะสมจะทำให้ธาตุอาหารในพืชไม่สูญเสียไปจากระบบนิเวศในดินได้ง่าย ทั้งหมดนี้เป็นการลดต้นทุนจากการนำปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง เช่น ปุ๋ยเคมี ได้เป็นอย่างดี

ในระบบทางการผลิตเกษตรแบบธรรมชาติจะเน้นการนำวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่รอบชุมชน มาใช้ในการผลิตพืชและสัตว์ เพื่อลดการนำปัจจัยการผลิตจากภายนอกมาใช้ให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นระบบแบบพึ่งพาตนเอง พยายามลดต้นทุนปัจจัยการผลิตต่างๆหรือซื้อให้น้อยที่สุด แต่เน้นการผลิตปัจจัยการผลิตเหล่านี้ด้วยตนเองทั้งภายในชุมชน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จึงเป็นทางออกสำคัญในระบบการผลิตแบบเกษตรธรรมชาติรวมทั้งเกษตรอินทรีย์

 

ปุ๋ยอินทรีย์

คือปุ๋ยที่ทำจากวัสดุอินทรีย์   ซึ่งผลิตด้วยวิธีทำให้ชื้น  , สับ ,  หมัก , บด , ร่อน , สกัด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ วัสดุอินทรีย์ย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์

สรุปง่ายๆกืคือ  ปุ๋ยอินทรีย์มีหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพดิน, ส่งเสริมการปลดปล่อยของปุ๋ยเคมี  มีธาตุอาหารแต่ปริมาณต่ำไม่พอให้พืชนำไปสร้างผลผลิตและคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

ปุ๋ยชีวภาพ

คือปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มีความสามารถในการสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช  มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ทางชีวภาพ  ,  กายภาพ หรือชีวเคมี ยังรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์อีกด้วย

ปุ๋ยชีวภาพ

สรุปง่ายๆกืคือ    ปุ๋ยชีวภาพมีหน้าที่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช ช่วยสร้างอาหารให้พืช  แต่ไม่มีธาตุอาหารในตัวมันเอง เมื่อปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้ ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจึงลดลงประหยัดมากขึ้น เพราะการปลดปล่อยของมันจะออกมาในรูปที่พืชนำไปใช้ได้นั่นคือเคมีนั่นเอง

ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์มีดังนี้

–  ปุ๋ยคอก

–   ปุ๋ยพืชสด

–  ปุ๋ยหมัก

–   ปุ๋ยหมักแบบกลับกอง

–   ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองระบบกองเติมอากาศ

–  ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

– ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ชนิดของปุ๋ยชีวภาพมีดังนี้

  • ไรโซเบียม
  • อะโซโตแบคเตอร์
  • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
  • แหนแดง
  • เชื้อราไมคอร์ไรซ่า
  • เชื้อราไตรโคเตอร์มา

 

 

แหล่งข้อมูล https://www.gotoknow.org/posts/206618