เกษตรร่วมสมัย

หลายปีที่ผ่านมาการเกษตรมีผลิตผลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และได้มีการทดแทนปุ๋ยสังเคราะห์ และสารกำจัดศัตรูพืช ที่ช่วยในเรื่องการสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางน้ำ ซึ่งดีกว่าการทำการเกษตรแบบเดิม เพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม