เกษตร เกษตรแบบยั่งยืน

อีกหนึ่งความน่าสนใจของการทำเกษตรในยุคปัจจุบัน คือ ระบบการทำเกษตรซึ่งเน้นไปในเรื่องของ ความสมดุลของระบบนิเวศ ทำให้ผลผลิตที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพดีและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืนของเกษตรกร รวมทั้งการให้ความสำคัญกับพลังของชุมชนในท้องถิ่น มีความเข้มแข็งร่วมใจกันเป็นหนึ่ง

ความน่าสนใจของการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

สำหรับเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายที่มีความโดดเด่น คือ เน้นการสร้างผลผลิตเพื่อจุนเจือต่อชีวิต มากกว่าการส่งออก ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกและเลี้ยงในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ออกมาอย่างมีคุณภาพดีที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด อีกทั้งยังมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทิ้งเสียเปล่า และไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ทำให้ไม่เกิดสารเคมีตกค้าง มีความธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติและไม่ทำลายสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวแบ่งหน้าที่งานการทำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดจากสายใยของครอบครัวอันแข็งแกร่ง

ความหมายของเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ความหมายของคำๆนี้ คือ การผสมผสานในเรื่องของ ดิน, น้ำ, ลม, ฟ้า, อากาศ, การเพาะปลูกพืชผัก, การเพาะปลูก,สมุนไพร, การเลี้ยงสัตว์และสร้างที่อยู่อาศัยที่ผสมผสาน ในพื้นที่เดียวกันให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความสมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติ สำหรับความยั่งยืนนั้นมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่…

  • ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ จากการบริหารพื้นดินให้มีคุณภาพ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้สามารถปลูกพืชผักได้อย่างหมุนเวียน สร้างรายได้และสร้างผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้กำลังคนเป็นหลัก ไม่เน้นการใช้เครื่องจักร รวมทั้งไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดอีกด้วย
  • ความยั่งยืนทางสังคม เริ่มจากการใช้แรงงานที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แรงงานของคนในครอบครัวและงานของผู้คนในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน จนกระทั่งกลายเป็นสายน้ำหลักอันรวมจิตใจอันเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง เมื่อจะส่งผลผลิตออกไปขาย ก็สามารถทำให้ได้ราคาดีไม่ถูกกดจากพ่อค้าคนกลาง ที่มีการแบ่งปันวัตถุดิบอันแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
  • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คือ การรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาหมุนเวียนให้เกิดการใช้ใหม่ เช่น ดิน, น้ำ, ลม เป็นต้น เน้นการปรับโครงสร้างของดินให้อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์และ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่…

  1. 1. ปรับปรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะไม่มีการใช้สารเคมีอีกต่อไป ด้วยการปรับปรุงสารอินทรีย์วัตถุในดินและ ส่งเสริมสิ่งมีชีวิตในดินให้ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ เช่น หนอน, ไส้เดือนต่างๆ เป็นต้น
  2. การรักษาสารอาหารในดิน โดยดินก็ยังคงเป็นหัวใจหลัก จากการใช้หลักการในการดึงสารอาหารจากดินชั้นล่างขึ้นมา ทำให้ผลผลิตได้รับสารอาหารดีๆ มากที่สุด รวมทั้งการใช้ปุ๋ย ให้เกิดความหมุนเวียน
  3. ลดการสูญเสียให้มากที่สุด โดยไม่ว่าการสูญเสียนั้นจะมาจากอะไรก็ตาม เช่น การอักเสบจากแสงแดด, สายลม, สภาพอากาศ และน้ำ ด้วยหลักการจัดการสภาพภูมิอากาศย่อย และการควบคุมการพังทลายของดิน
  4. ลดความสูญเสียที่เกิดมาจากศัตรูพืช การป้องกันด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมกำจัดศัตรูพืชด้วยสมุนไพรต่างๆ
  5. ยกระดับความสำคัญทุกส่วนในฟาร์ม ส่งเสริมการเลือกความหลากหลายทางด้านพฤติกรรม ทำให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ

สำหรับการทำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนี้ จัดเป็นอีกหนึ่งแนวทางดีๆ ที่เกษตรกรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่และสภาพภูมิอากาศของตนเองได้ ทำให้เกษตรกรสร้างความสุขจากในครัวเรือน มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น