เกษตรคนไทย

สำหรับประเทศไทยถือว่ามีการจ้างงานใจภาคเกษตรกรรมสูงมาก โดยคิดจากทั่วโลกถือว่ามีอยู่ประมาน 70 % ของการจ้างงาน และมีการจ้างงานที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดกว่าอุสหกรรมใดๆ