สมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ที่ใครหลายๆ คนเรียกกันว่า สมุดเขียวเกษตรกร คืออะไรหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้จักกับสมุดเล่มเขียวของชาวเกษตรกร มาทำความรู้จักกับหน้าที่และประโยชน์ของมันกันดีกว่า คนที่ได้ถือเล่มเขียวนั้น จะถูกเรียกว่า “หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร” คนที่ถือสมุดเล่มเขียวนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนเดียวกับ เจ้าบ้านในเล่มทะเบียนบ้าน เพราะว่าหน้าที่หลักๆ ของผู้ที่ถือสมุดเล่มเขียว คือ การทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะหากเจ้าบ้านไม่ได้ทำการเกษตรก็ไม่สามารถที่จะแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรและมีเล่มเขียวได้ แต่ในทางกลับกันหากมีสมาชิกที่เป็นผู้อาศัยในเล่มทะเบียนบ้านได้ทำการเกษตรผู้นั้นจะสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีสมุดเล่มเขียวของชาวเกษตรกรได้ โดยที่ นาข้าว หรือ พืชไร่ ต้องมีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ขึ้นไป การปลูกผลไม้ยืนต้น ต้องมีพื้นที่ 1ไร่ และ 15 ต้นขึ้นไป (ทุกชนิดของพืช ไม่ใช่แค่เฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลก็สามารถที่จะแจ้งได้) พืชผักที่มีมากกว่า 1 งานขึ้นไป และที่สำคัญต้องมีการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง ของงานเกษตรที่ทำอยู่เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ทุก 45 วันสมุดเขียวเกษตรกร คืออะไร

 

 

– ข้อมูลการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร

– ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐ

สมุดทะเบียนเกษตรกรนั้นจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับสมุดสำเนาทะเบียนบ้าน โดยที่ปกสมุดจะเป็นสีเขียวประกอบด้วยตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงมีการตีพิมพ์ข้อความไว้ด้านหน้าว่า “สมุดทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” หากท่านใดที่มีการไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วไม่ได้สมุดเล่มเขียวกลับบ้านก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะข้อมูลของท่านนั้นจะได้รับการบันทึกลงในระบบทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถที่จะติดต่อขอรับสมุดได้ในภายหลัง

 

ประโยชน์ของสมุดทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรจะมีประวัติข้อมูลการทำกิจกรรมของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการทำการเกษตรครั้งถัดไปหรือในฤดูต่อไป

เกษตรกรจะมีข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขอความช่วยเหลือจากราชการในกรณีที่ประสบภัยพิบัติ

เกษตรกรจะมีข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่นโครงการรับจำนำผลผลิต โครงการสวัสดิการชาวนา ฯลฯ

เกษตรกรสามารถใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวไว้แสดงตัวตนว่าตนเองได้เป็นผู้ที่ทำการเกษตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

การที่เกษตรกรได้ลงทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อทางภาครัฐเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ

เกษตรกรจะไปขอรับสมุดทะเบียนเกษตรได้อย่างไรและที่ไหน

สำหรับเกษตรกรที่เคยได้ทำการลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วให้มาติดต่อขอรับสมุดเขียวหรือสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำการลงทะเบียนเกษตรกร ให้แจ้งข้อความจำนงที่จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ สำนักงานเขตอำเภอ เช่นกัน

เกษตรกรจะนำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปใช้ได้อย่างไร

นำสมุดและแสดงสมุดทะเบียนเกษตรกรด้วยทุกครั้ง ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แจ้งปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเกษตรที่ได้ทำ

การยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกรกรณีที่ผู้ได้ขึ้นทะเบียนเสียชีวิตไป หรือ ได้เลิกทำการเกษตรแล้วให้ผู้แทนหรือคนในครอบครัว ของเกษตรกรที่เสียชีวิต หรือเกษตรกรผู้เลิกทำการเกษตรเอง มาแจ้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ และให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียว เล่มเดิมมาคืนไว้เพื่อเป็นหลักบานให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ดำเนินงานได้ต่อไป

จะเห็นได้ว่าการลงทะเบียนเกษตรกรไม่ได้ยากและเป็นประโยชน์อย่างมากหากท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองกันนะ